01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์

สำหรับการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องของ บัญชีรายรับ-รายจ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ อาทิ โครงการจัดหาที่รองรับขยะติดเชื้อในชุมชนกลุ่มงานเวชกรรมสังคม,โครงการภูมิปัญญาไทย พิชิตภัยโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค,โครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ,โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยขั้นพื้นฐาน (CPR) , โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ จากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ฯลฯ

ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนมาโดยตลอด มีแนวทางจุดมุ่งหายเพื่อให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย ตอลดจนสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คนในชุมชน เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนโรงเรียนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา   (พัช)   รายงาน

You may have missed