02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#จัดหวัดเชียงใหม่จัดงาน ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ผู้มีพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการ อันเป็นพระราชดำริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed