01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุขุม มีนพัฒนสันติ อัยการอวุโส อัยการศาลสูงนครสวรรค์ เกษียณอายุราชการ

นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ อธิบดีอัยการภาค 1
นางพรพรรณ คชาธาร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อธิบดีอัยการภาค 1
นายปริญญา เฉลิมพันธ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1  นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการจังหวัด คดีศาลแขวงนครสวรรค์

มาร่วมแสดงความยินดีกับนายสุขุม มีนพัฒนสันติ อัยการอวุโส อัยการศาลสูงนครสวรรค์ เกษียณอายุราชการ

You may have missed