01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เส้นทางแห่งศรัทธา พระครูบาศรีวิชัย เส้นทางวัฒนธรรม

ติดค้างพี่น้องเอาไว้กับการเดินทางสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนและลำปาง ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

โดยนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ที่รับผิดชอบสองจังหวัดคือจังหวัดลำปางและลำพูน ช่วงนี้ถือเป็นช่วงของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นช่วงในฤดูสีเขียวหรือฤดูฝน จึงเป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวอย่างธรรมชาติระหว่างเดือนนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมีทั้งหมด 7 เส้นทาง และหนึ่งในเส้นทางนั้น คือเส้นทางแห่งศรัทธาตามรอยครูบาศรีวิชัย

ตั้งแต่บ้านโฮ้ง ถึงเมืองลี้ ถือว่าเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมและศรัทธาครูบา ที่มีทั้งครูบาศรีวิชัย ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือครูบาขาวปี ที่ผู้คนนับถือ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ครั้งนี้ทางคณะสื่อมวลชน(อาวุโส)จากเชียงใหม่ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง มาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวร้อยโล ร้อยลี้ เราเริ่มจากลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย,คุ้มเจ้ายอดเรือน วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดพระพุทธบาทผาหนาม ชุมชนพระบาทห้วยต้มและพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อำเภอลี้ ที่ลำปาง วัดพระธาตุดอยพระณาน สะพานบุญวัดพพระธาตุสันดอน วัดเชียงราย สะพานขาวทาชมพู อำเภอแม่ทา และตลาดบ้านทาดอยแก้ว เป็นอันสิ้นสุดของการสำรวจเส้นทางในครั้งนี้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed