02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อำเภอจอมทอง จัดอบรมให้กับชุด ปฏิบัติการจิตอาสา

ที่หอประชุมว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางจริยา วงค์สุวรรณ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอจอมทอง

โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกันให้ความรู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เทศบาลสบเตี๊ยะ,เทศบาลตำบลบ้านแปะ,เทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน 150 คน และการอบรมในแต่ละครั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี นำโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ และอีกหลายท่าน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed