02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีถวายเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอกนรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน ที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
การเข้าพรรษานี้ ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากหากพระรูปใดไม่จำพรรษา ถือว่าต้องอาบัติทุกกฎตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือน ๘ หลัง ถ้ามีเดือน ๘ สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา

You may have missed