01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สวนสัตว์เชียงใหม่รณรงค์กิจกรรม”รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นำผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่รณรงค์กิจกรรม”รักษ์โลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม”

งดใช้หลอดพลาสติก โฟม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่100%ตาม
นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป

You may have missed