02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย

“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ “นายมงคล ปรีสุขเกษม” ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้กฎหมาย “สิทธิการจ้างงานคนพิการ” และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ / พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ ๒๕๖๒ / พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ / พ.ร.บ.คุ้มครองในคดีอาญา ๒๕๔๖ / พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

และในช่วงเวลา 13.00 น. “นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ “ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวโอวาท และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และให้เกียรติบรรยายภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ของ “กองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม ที่เป็นหน่วยงานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดย “นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์” รักษาการนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้แก่ประธานในพิธีฯ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก “นายสมพงษ์ ศรีหงษ์” นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชำนาญการพิเศษ (จ.สมุทรปราการ) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมายพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ทั้งนี้ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้กฎหมายสิทธิการจ้างงานคนพิการ” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย” ในระหว่าง วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวของคนพิการ และประชาชน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการอบรม

“สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย” ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม / พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ / นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / จิตอาสาทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์

You may have missed