02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อำเภอสันป่าตอง เปิดกาดเขิน-ยอง ทุ่งเสี้ยว ของดีของบ้านทุ่งเสี้ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 หมู่บ้าน


วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. อาจารยฺ์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา และ ประธานอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา เป็นปรธานเปิดงาน กาดเขิน-ยอง ทุ่งเสี้ยว โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคม วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี นางสาว ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอ สันป่าตอง กล่าวรายงาน งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก


อาจารย์ธนิสร์ กลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงขึ้นบรรเลงขลุ่ยได้อย่างไพเราะมาก
สำหรับกาดเขิน-ยอง ทุ่งเสี้ยว พื้นที่ทางวัฒนธรรม การขับเคลื่อนพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยประชาสังคมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ วิจัย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านไกรัฐ ท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

โดยมหาวิทยาลัยศิลปา กร ได้รับทุนวิิจัยจาก กองทุนแผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกาดเขิน-ยองจะมีทุกๆวันเสาร์ มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 หมู่บ้าน สินค้าอื่นๆ อาหารพื้นบ้าน เขิน-ยอง ผักปลอดสาร พร้อมการแสดงต่างๆมากมาย

ภาพ/ข่าว  สินชัย

You may have missed