02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อบรม เตรียมพร้อม จิตอาสา รองรับ ภัยพิบัติ วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เขาชนกัน แม่วงก์ และแม่เลย์ จำนวน 220 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาได้มีความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฤตชนะ โฉมจันทร์
096 6968995
นครสวรรค์

You may have missed