01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฏร ติดตามเรื่องแรงงาน

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ อุ่อัน ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อันมีผลต่อสภาพการจ้างงานในภาคธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19

โดยมีนาย รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้มีการเสนอขอรับการช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการในหลายประเด็นด้วยกัน ทั้งการของความช่วยเหลือด้านการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนค้ำจุนการดำเนินงานรวมถึงการลดเงื่อนไขในการกู้เงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อจ้างแรงงานไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed