01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สภา อบจ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ งดจัดเก็บภาษีโรงแรม

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุมสภาฯ

โดยมีนางอารีย์ ชัยขัน สมาชิกฯอำเภอแม่แตง เขต 1 รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายจีระเดช จีแดง ประธานสภาฯเป็นผู้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญ พร้อมเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม(ฉบับที่ 2)พศ.2563 มีการเสนอขอยกเว้นไม่จัดเก็บจากผู้พักในโรงแรม หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ต้องปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการ และเพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed