01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสร้างรูปแบบการศึกาาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา


วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตร์จาร์ย นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิทยาลัยการศึกาาตลอดชีวิต ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ได้เปิดโอกาสการศึกษาเพื่อคนทุกวัย เข้าถึงง่าย เรียนรู้ได้ ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนร่วมชั้น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกระบวนวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ในกระบวนวิชาของระดับปริญญา ตรีได้ หรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตเพื่อเทียบโอน หรือเทียบแทน หน่วยกิตในอนาคตเมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่จัดโดยส่วนงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะด้านต่างๆ

เพื่อการปรับหรือเพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องกับบริบทงานที่ตามพลวัตรของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการเปิดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส มาเป็นผู้ปฐกาถา

 

ภาพ/ข่าว. วริศรา. ทินนา

You may have missed